Fred Lorenzen (#28) rides in the slipstream of…

Fred Lorenzen (#28) rides in the slipstream of Fireball Roberts (#22) at Daytona.
NASCAR Grand National Series, Daytona International Speedway, 1962 Daytona 500